coste de llamada

El precio máximo por minuto de este servicio es de 41 céntimos desde la red fija y 77 céntimos desde la red móvil, impuestos icluidos.

Cerrar
902 64 64 28 Contacto

Condiciones
Responsabilitat

La responsabilitat del transportista incumbeix a l`empresa que realitza efectivament el servei. L`empresa transportista no respondrà dels incompliments que no li siguin directament imputables, ni dels produïts per cas fortuït, força major, o per atendre exigències legals o administratives. De la mateixa manera, no es fa responsable de les pèrdues d`enllaç dels seus serveis amb altres transports, ja siguin propis o aliens. En línies internacionals, la responsabilitat que hi pugui haver incumbeix a l`empresa que realitza el transport, d`acord amb les lleis i els tribunals del seu país.


Equipatges

El viatger té dret a transportar gratuïtament fins a 30 kg d`equipatge, excepte allò que es disposa específicament per a línies internacionals (25 Kg). En cas facturar-lo, es farà lliurament del resguard corresponent. En cas de pèrdua o deteriorament de l`equipatge transportat, serà convenient, sense perjudici de l`indicat en RECLAMACIONS, efectuar la reclamació immediatament a l`arribada, mostrant el bitllet i el resguard de facturació, si s`escau.


La responsabilitat pels danys o pèrdues que sofreixin els equipatges transportats vindrà determinada, limitada i quantificada de conformitat amb el regulat a aquest efecte per la Llei 16/1987, de 30 de juliol d`Ordenació dels Transports Terrestres i pel Reglament (UE) nº 181/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011, sobre els Drets dels viatgers d`autobús i autocar, d`acord amb la seva redacció vigent i d`aplicació a cada moment.

El nombre de viatgers transportats no pot ser superior al de places autoritzades, la qual cosa significa que tots els menors computen a efectes de nombre de viatgers transportats (Reial Decret 965/2006) i, en conseqüència, tots hauran de posseir bitllet, sense distinció d`edat.

BICICLETES

Les condicions per al transport de bicicletes varien en funció de l’ empresa transportista:

ALSA / CONDA

El transport de bicicletes, planxes de surf o esquís comporta el pagament d’un suplement, sobre el preu del bitllet, de 5€ en els serveis de curt recorregut i de 10€ en els serveis de llarg recorregut.
S’admet un total de quatre unitats, entre bicicletes i planxes de surf per cotxe (una per bitllet). Hauran d’anar, però, degudament desmuntades i embalades.


En els serveis internacionals, únicament es permet el transport de bicicletes en la línia Espanya-Marroc, prèvia reserva i pagament del seu import.


LA UNION / LA BURUNDESA / HIFE

Hauran d’anar degudament desmuntades i embalades. Consulti l’import del suplement.


ALOSA / COMES / THERPASA

Hauran d’anar degudament desmuntades i embalades. El transport és gratuït.

MASCOTES


Segons la Normativa Legal Vigent, cap animal de companyia no pot accedir a l’habitacle reservat als passatgers d’un autobús. L’única excepció són els gossos guies dels invidents, que sí podran viatjar al costat dels viatgers.


En cas que la Companyia permeti el transport de mascotes, els gossos o gats viatjaran a les bodegues, dins de gàbies o cistelles especials proporcionades pel viatger que hauran d’estar adaptades per a aquest ús, i està totalment prohibit transportar-los fora de les esmentades gàbies o cistelles.


Amb caràcter general, el trasllat d’aquests animals es realitzarà sota la completa responsabilitat dels seus propietaris, que viatjaran necessàriament en el mateix servei que l’animal.


El viatger ha de presentar-se a l’embarcament, acompanyat de l’animal, amb una antelació de 15 minuts, introduint personalment l’animal a la gàbia i col•locant aquesta a l’autocar, segons les indicacions del conductor. L’animal estarà en bones condicions físiques, higièniques i anímiques per al trasllat, i no és obligatori, encara que sí és recomanable, l’ús de morrió en el cas dels gossos.
El desembarcament de l’animal serà igualment realitzat pel seu propietari, procurant que no hi hagi persones en les proximitats a fi d’evitar circumstàncies incòmodes o perilloses que poguessin afectar la resta dels viatgers.


Únicament s’admet un sol gos o gat per autobús.


El cost del transport varia en funció de la Companyia. Preguem consulti en cada cas.


Anullació i canvi de bitllets

L`anullació i el canvi dels bitllets venuts a través de la web de Movelia es podran realitzar a www.movelia.es com a mínim 2 hores abans de la sortida del servei i amb la condició que el bitllet no es trobi imprès a taquilla. Es recomana fer aquestes operacions en horari comercial ja que les empreses de transport realitzen tasques nocturnes de manteniment i el servei podria no estar disponible. Si el bitllet està imprès a taquilla, l`operació s`haurà de realitzar als punts de venda de cada companyia..

En cas d`anullació, es retornarà al viatger l`import del bitllet amb la deducció d`un 10% si se sollicita amb com a mínim 48 hores d`antelació a la sortida del servei i un 20% si se sollicita entre les 48 i les 2 hores anteriors a la sortida de l`autobús. En cap cas es tornarà el cost de gestió. (Veure condicions específiques de canvi i anullació.)


En cas d`anullació, sempre que tingueu el bitllet imprès i no hi hagi una oficina de l`empresa emissora del trajecte, heu d`enviar el bitllet directament a Movelia per efectuar aquesta anullació.
El bitllet només serà vàlid per a la data i hora que hi figuri. La no-presentació del viatger en el lloc i moment de la sortida comportarà la pèrdua del viatge i no donarà dret al canvi del bitllet o devolució de l’import.


Els bitllets de promoció especial no admeten anullacions i canvis.


Els bitllets adquirits en Agències de Viatges i Internet, una vegada impresos en taquilla, només admeten canvis i anullacions en els propis punts de venda.


El canvi de la data del viatge solament és possible si se sollicita amb com a mínim 2 hores d`antelació a l`inici del servei, i estarà condicionat a l`existència de places disponibles en la nova data sollicitada. Només es permet un canvi per bitllet. El canvi d’hora o data és gratuït, excepte per a les empreses incloses en l’apartat de Condicions específiques de canvi i anullació.


Condicions específiques de canvi i anullació

PER ALS BITLLETS D’ALSA: En cas d’anullació, l’empresa retornarà al viatger l’import íntegre del bitllet si es sollicita amb almenys 48 hores d’antelació a la sortida del servei. Si l’anullació és sollicitada amb una antelació de entre 48 i 24 hores, l’empresa retornarà l’import del bitllet deduint un 10%. En cas que l’anullació es solliciti amb almenys 24 hores d’antelació, la deducció aplicable serà del 20% de l’import del bitllet.


En caso de bitllets que hagin estat prèviament canviats, s’aplicarà un 20% de deducció del seu import quan es sol•liciti amb més de 48 hores d’antelació. Para aquest tipus de bitllets, les despeses d’anullació seran del 30% quan es solliciti amb una antelació de entre 48 i 24 hores i d’un 40% del seu import, quan es solliciti amb menys de 24 hores d’antelació respecte al començament del servei.


S’admet, SENSE despeses, un sol canvi per bitllet quan es solliciti amb almenys 48 hores d’antelació respecte a la data del servei. S’aplicarà un recàrrec addicional del 5% del preu del bitllet per a aquells canvis que es sollicitin amb una antelació de 24 a 48 hores. En cas que el canvi es solliciti amb menys de 24 hores d’antelació, s’aplicarà un recàrrec del 10% sobre el preu del bitllet. El tancament d’un bitllet es considerarà com un canvi.


S’aplicarà un recàrrec del 20% en el segon i els canvis successius de bitllets quan es sol•licitin amb més de 24 hores d’antelació. En el cas que aquests canvis es sollicitin amb menys de 24 hores d’antelació el recàrrec serà del 30% sobre el preu del bitllet.


En cas de trajectes internacionals, aquestes condicions de canvi i l’anullació són aplicables a tots els bitllets amb sortida d’ Espanya.PER A L`EMPRESA BILMANBÚS: Les despeses que s`imputaran per l`anullació d`un bitllet seran d`un 5% si se sollicita entre els 10 dies i les 72 hores, un 15% entre les 72 hores i les 24 hores, un 25% entre les 24 hores i les 2 hores i un 100% dins de les dues hores anteriors a la sortida. Un bitllet es considerarà nul sense despeses si s`anulla dins de l`hora següent a la seva emissió. Un bitllet modificat no admet anullació. Els bitllets de Bilmanbus no permeten canvis.PER A LES EMPRESES ALOSA, ALARSA no es podran realitzar canvis de bitllets. Hauran de posar-se en contacte amb el servei d`atenció al client de Movelia en el 902 33 55 33 perquè li anullin el bitllet sense despeses i posteriorment procedir a la compra d`un nou bitllet.IMPORTANT: Quan es realitzi un canvi o tancament de bitllet no es podrà triar la plaça ja que l`empresa l`assigna automàticament.Els canvis únicament podran afectar la data o l’hora del servei, i no serà possible realitzar cap canvi sobre el trajecte, dades personals del/dels viatger/s, plaça assignada i/o número d’autobús


Tancament de bitllets amb tornada oberta

Si en el bitllet d`anada i tornada no figuren consignats el dia, l`hora, el seient i vehicle relatius a la tornada, el viatger haurà de presentar-se a l`oficina corresponent de vendes de l`empresa al més aviat possible (8 dies si es tracta de línies internacionals) per confirmar la tornada, que estarà condicionada a l`existència de places disponibles en la data sol•licitada. La confirmació de la tornada no comporta cap despesa..

Si el bitllet no està imprès a taquilla, l`operació de tancament es pot fer a www.movelia.es.

Consulti la validesa del bitllet d’anada amb la tornada oberta, ja que varia en funció de la Companyia. Les empreses Daibus, La Unión, La Burundesa i Alosa exigeixen que els bitllets portin consignades totes les dades en tots dos sentits en el moment de la compra.


Preu dels bitllets

L`import total dels bitllets comprats per Internet es compon del preu del bitllet segons les tarifes vigents en la concessió, més la quantitat addicional expresada en concepte de cost de gestió que cobra la part venedora. El cost de gestió s`aplicarà a cada bitllet; es consideraran els bitllets d`anada i tornada com a un únic bitllet a efectes de d`aquest cost.


Reforços i assignació de places

En els serveis nacionals i internacionals, l`Empresa es reserva la possibilitat de realitzar el servei mitjançat vehicles d`empreses col•laboradores quan les circumstàncies així ho requereixin, i en particular, per fer front a intensificacions de trànsit; aquests poden no complir necessàriament les mateixes característiques de confort que els propis. L`Empresa es reserva el dret de modificar la plaça assignada al viatger en cas que les condicions d`explotació així ho exigeixin.

Amb Daibus, els vehicles contractats per reforçar la línia (número de cotxe 2 i successius) realitzen 2 parades durant el trajecte a fi de complir el que estableix la legislació vigent en matèria de temps de conducció i descans..


Prohibició de fumar

Queda absolutament prohibit fumar al vehicle (Art. 6 RD 1293/1999).


Reclamacions

Un llibre de reclamacions està a disposició del viatger als llocs d`origen i destinació dels serveis nacionals. De conformitat amb l`establert en la normativa vigent, la reclamació haurà de presentar-se en els tres mesos següents a la data en què s`hagi prestat o s`hagués hagut de prestar el servei regular. En el mes següent a la recepció de la reclamació, l`empresa transportista notificarà al viatger que la seva reclamació s`ha admès, s`ha desestimat o encara s`està examinant. El temps per proporcionar la resposta definitiva no serà superior a tres mesos a partir de la data de recepció de la reclamació.


Arbitratge

Per a totes les controvèrsies que se suscitin sobre aquest contracte, les parts se sotmetran a l`arbitratge de la Junta Arbitral de Transport del domicili de l`empresa transportista i n`acceptaran les decisions.

Les empreses Daibus i Transportes Generales Comes no se sormeten a arbitratge.


Descomptes

La compra de bitllets per mitjà d`Internet permet l`aplicació de descomptes en funció de la política comercial de cada empresa.


Titularitat del bitllet

Els bitllets adquirits per Internet són nominatius personals i intransferibles. Per la seva utilització es requereix la comprovació d`un document personal del viatger i que aquesta dada correspongui amb el número d`identificació personal reflectit al bitllet.

Per viatjar cal la presentació d`un document personal, tant si s`accedeix directament a l`autobús amb el bitllet imprès a la web Movelia, com si se sol•licita la impressió física del bitllet al punt de venda.

En els bitllets adquirits per Internet per a menors d`edat que no tinguin documentació, caldrà reflecetir-hi el document de la persona que acompanya el menor a l`apartat de la web reservat per a aquesta finalitat. La no-correspondència de les dades personals necessàries comportarà l`anul•lació automàtica del bitllet.


Procés de Compra

Per realitzar la compra del bitllet haureu de seguir els 4 passos indicats a la web.

Des que seleccioneu els vostre seient al pas 2, fins que premeu el botó "pagar" a la pàgina de pagament, tindreu un període de 5 minuts per finalitzar l`operació de compra.

Només després d`introduir el número de targeta financera i la data de caducitat i clicar al botó "Pagar" al pas 4, es donarà per realitzada la compra, amb el càrrec de l`import corresponent.

Una vegada acabat el procés de compra, us recomanem que feu clic al botó IMPRIMIR que us apareixerà a la pantalla al "Resultat de la compra". Si no voleu imprimir el bitllet, o no us és possible, si us plau, anoteu el localitzador en un lloc segur per sol•licitar la impressió del bitllet a la taquilla de l’empresa transportista.


Text legal

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer de titularitat de l’empresa amb la finalitat de dur a terme les gestions corresponents a la compra del bitllet seleccionat. També, li informem que les dades facilitades com a conseqüència de la compra s’emmagatzemaran a PISTA (MOVELIA) i a més seran transferides als sistemes de les companyies concessionàries de línees regulars de transport de viatgers. Tant PISTA (MOVELIA) com les companyies concessionàries es responsabilitzaran de la seva confidencialitat en els termes exigits legalment, d’acord amb les seves polítiques específiques de privacitat.


Les dades senyalades amb un asterisc s’han d’omplir obligatòriament, per la qual cosa la seva absència suposarà la impossibilitat de gestionar la compra seleccionada.


L’enviament de les seves dades implica acceptar i consentir el tractament d’aquestes, les quals seran incorporades a un fitxer degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.
Entenem que les dades facilitades són del propi usuari i que són verídiques, per la qual cosa MOVELIA es reserva el dret a excloure dels serveis oferts a qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin d’acord amb el Dret. L’usuari es farà responsable de comunicar a MOVELIA qualsevol modificació de les dades personals facilitades.
L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancellació i oposició, podrà dur-se a terme d’acord amb el que disposa la normativa vigent, mitjançant sol•licitud dirigida a la nostra adreça de correu electrònic: info@movelia.es o a l’adreça postal: MOVELIA TECNOLOGÍAS, S.L. (MOVELIA), Calle Orense, 20, 1º, Oficina 13B, 28020, Madrid, adjuntant en tot cas, fotocòpia del seu DNI o document equivalent vàlid conforme a dret i que permeti acreditar la seva identitat


Factura

Si el client vol la factura dels seus bitllets, pot utilitzar l’opció FACTURAR al final del procés de compra, o si el bitllet està imprès, el pot remetre per correu a l’adreça C/ Orense, 20 1º Puerta 13 28020 Madrid, indicant-hi les dades de la factura i la seva adreça de tramesa.


Canvis d´autobús

D`acord amb la legislació de transports, alguns dels trajectes es poden realitzar mitjançant connexió de serveis amb combinació d`horaris d`una parada determinada i expedició única de bitllets, la qual cosa requeriria un canvi d`autobús en aquesta parada.


Condicions subjectes a les polítiques de cada empresa

L`empresa Hife només admet 15 kg d`equipatge per cada passatger i Alosa 20 kg. En línees internacionals s’admeten 25 kg.

Automóviles la Oscense S.A. i la Cia. Ttes. Alto Aragonesa S.A., no realitzen a les seves taquilles l’anul•lació o el canvi dels bitllets de viatge adquirits a través d’Internet. (impresos o no impresos a taquilla).

En el trajecte "Saragossa - Jaca" de l’empresa Alosa, el número de plaça seleccionat, per necessitats de servei, és orientatiu per a la compra; el conductor pot assignar-vos un altre número de seient.


Accés a l´autobús

En línees nacionals, es podrà accedir a l’autobús únicament amb el número de localitzador i el DNI, excepte en les empreses Hife, Autobuses la Unión, La Burundesa i Transportes Generales Comes.

En aquestes empreses, el viatger haurà d’adreçar-se, bé amb el bitllet imprès directament al conductor, o adreçar-se, a la taquilla de l’empresa transportista 30 min. abans de la sortida, amb el número de localitzador i la seva documentació personal, per tal de sol•licitar la impressió d’aquest.


En trajectes internacionals, cal que el client es presenti a l’oficina de check-in 30 min. abans de la sortida, amb el bitllet imprès i la seva documentació personal en regla.


La línia internacional Espanya-França-Suïssa-Polònia, compta amb un transbordament a Barcelona, per la qual cosa el viatger haurà d’adreçar-se al Punt de Venda Alsa per a obtenir el bitllet des de la localitat d’origen fins a Barcelona.


Documentació

Cada passatger haurà de portar la documentació necessària (passaport, visats,etc.) per a creuar les fronteres, segons les lleis del país o països pels quals transiten. Si per motiu de no portar la documentació o no tenir-la en regla, el viatger no fos admès a l’embarcament, o se li prohibís l’entrada en algun país, totes les despeses originades correran a càrrec seu, incloses les de retorn i no procedirà el reemborsament del bitllet no utilitzat.


El bitllet haurà de ser conservat pel viatger durant tot el trajecte, tant d’anada com de tornada. Els bitllets perduts o robats, ni es substitueixen ni es reemborsen.


Menors d´edat

En línees internacionals, els menors de 16 anys hauran de viatjar acompanyats d’un adult legalment autoritzat. Els joves amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys, necessiten passaport i autorització policial per a viatjar.En línees nacionals, les condicions de viatge per al transport de menors sense acompanyant varien en funció de l’empresa transportista. Preguem consultin en cada cas.
2012 (c) Movelia Tecnologías, S.L. | Calle Santa Leonor, 65 (Avalon parque empresarial, Edificio A) 28037 Madrid | Teléfono: 902 64 64 28 | info@movelia.es | C.I.F: B-83038539