Text legal
TEXT LEGAL

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer de titularitat de l’empresa amb la finalitat de dur a terme les gestions corresponents a la compra del bitllet seleccionat. També, li informem que les dades facilitades com a conseqüència de la compra s’emmagatzemaran a PISTA (MOVELIA) i a més seran transferides als sistemes de les companyies concessionàries de línees regulars de transport de viatgers. Tant PISTA (MOVELIA) com les companyies concessionàries es responsabilitzaran de la seva confidencialitat en els termes exigits legalment, d’acord amb les seves  polítiques específiques de privacitat.


Les dades senyalades amb un asterisc s’han d’omplir obligatòriament, per la qual cosa la seva absència suposarà la impossibilitat de gestionar la compra seleccionada.


L’enviament de les seves dades implica acceptar i consentir el tractament d’aquestes, les quals seran incorporades a un fitxer degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.


Entenem que les dades facilitades són del propi usuari i que són verídiques, per la qual cosa  MOVELIA es reserva el dret a excloure dels serveis oferts a qualsevol  usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin d’acord amb el Dret. L’usuari es farà responsable de comunicar a MOVELIA qualsevol modificació de les dades personals facilitades.


L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, podrà dur-se a terme d’acord amb el que disposa la normativa vigent, mitjançant sol•licitud dirigida a la nostra adreça de correu electrònic: info@movelia.es o a l’adreça postal: MOVELIA TECNOLOGÍAS, S.L. (MOVELIA), Calle Orense, 20, 1º, Oficina 13B, 28020, Madrid, adjuntant en tot cas, fotocòpia del seu DNI o document equivalent vàlid conforme a dret i que permeti acreditar la seva identitat.
 2012 (c) Movelia Tecnologías, S.L. | Calle Santa Leonor, 65 (Avalon parque empresarial, Edificio A) 28037 Madrid | Teléfono: 902 64 64 28 | info@movelia.es | C.I.F: B-83038539