Política de Privacitat
POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mitjançant aquest avís legal, MOVELIA TECNOLOGÍAS, S.L. (MOVELIA), domiciliada a Madrid, Carrer Orense, 20, 1º, Oficina 13B, informa els usuaris de la pàgina web de la seva propietat, sobre la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal, perquè l'usuari determini, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar les dades personals que li puguin ser sol•licitades, amb motiu de la utilització de determinats serveis de la nostra pàgina web.


Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí estipulades, i també a qualsevol altra disposició legal que es pogués aplicar.


L’usuari es compromet a no utilitzar el present lloc web amb finalitats fraudulentes, ni a dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de MOVELIA. En cas d’incompliment per part de l’usuari de les condicions d’ús  del present lloc web, o de sospita raonable per part de l’empresa que l’usuari les està incomplint, MOVELIA es reserva el dret a limitar, suspendre o terminar el seu accés al lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquest objectiu.


A través del present assetjo web, no recollirem cap informació personalment identificable sobre vostè, tret que voluntàriament decideixi proporcionar-nos-la bé, en efectuar operacions de compra de bitllets o lloguer d'autocars, bé mitjançant l'adreça electrònica de contacte inserida en la nostra web o mitjançant el seu registre com a usuari de la nostra pàgina web.


Les dades personals facilitats s'inclouran en un fitxer de dades personals i seran tractats, segons els casos que correspongui, amb la finalitat de dur a terme les gestions necessàries per efectuar la compra de bitllets, el lloguer d'autocars, la resolució de consultes, queixes o reclamacions efectuades, així com gestionar els processos de registre d'usuaris de la nostra web. Així mateix, li informem que les dades facilitades com a conseqüència de la compra d'un bitllet s'emmagatzemaran en PISTA (MOVELIA) i a més seran transferits als sistemes de les companyies concessionàries de línies regulars de transport de viatgers. Tant PISTA (MOVELIA) com les companyies concessionàries es responsabilitzen de la seva confidencialitat en els termes exigits legalment, d'acord amb les seves polítiques específiques de privacitat.


De la mateixa manera, li informem que és el nostre desig poder mantenir-lo informat mitjançant qualsevol mitjà, fins i tot per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, sobre novetats, productes i serveis relacionats amb MOVELIA, que pogués ser del seu interès. Referent a això, si vostè no desitja que les seves dades siguin tractades amb aquesta finalitat podrà oposar-se a aquest tractament de dades enviant-nos un correu electrònic a tal efecte a la següent direcció info@movelia.es. De no ser així, entenem que vostè ens autoritza al tractament de les seves dades personals amb les finalitats publicitàries relacionades. De la mateixa manera, en cada comunicació comercial s'inclourà aquesta possibilitat d'oposició al tractament de les seves dades amb finalitats publicitàries.


L'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, podrà dur-se a terme, conforme al disposat en la normativa vigent, mitjançant sol•licitud dirigida a la nostra adreça electrònica info@movelia.es o a la direcció postal: MOVELIA TECNOLOGÍAS, S.L. (MOVELIA), Calle Orense, 20, 1º, Oficina 13B, 28020, Madrid, adjuntant en tot cas, fotocopia del seu D.N.I o document equivalent vàlid en dret que permeti acreditar la seva identitat.


L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se MOVELIA el dret a excloure dels serveis registrats tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret.


L'usuari es fa responsable de comunicar a MOVELIA qualsevol modificació de les dades personals facilitades.


MOVELIA complirà el disposat en la normativa vigent quant al deure de cancel•lació de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per al finalitat o els finalitats per als quals va ser demanada, bloquejant la mateixa, a fi de poder atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció de les esmentades responsabilitats. Una vegada transcorrin els esmentats terminis, s'eliminarà definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.


Els menors de 14 anys no hauran d'enviar cap informació personal sense el consentiment del seu pare o tutor. MOVELIA no és responsable de cap informació personal enviada pels menors de 14 anys sense l'autorització oportuna.


MOVELIA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerits en funció de la informació tractada i ha implantat altres medis i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals facilitades, d'acord el disposat en la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter persona. Malgrat l'anterior, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en internet no són inexpugnables.


Quan vostè accedeix al nostra web, no emmagatzemem cap informació al seu ordinador a través de cookies per tal de reconèixer-lo de forma automàtica la pròxima vegada que vostè utilitzi el mateix mo.
La nostra Pàgina Web conté enllaços a altres sites. Cal considerar que MOVELIA. no es responsabilitza de la política de privacitat d'aquests sites. Advertim als consumidors que vagin amb compte quan abandonin el nostre site i que llegeixin les polítiques de privacitat de tots i cada un dels sites que reuneixin informació personal identificable. Aquesta política de privacitat només és aplicable a la informació continguda en www.movelia.es


MOVELIA es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials.


MOVELIA proporciona als usuaris els recursos tècnics adequats que, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Privacitat i Protecció de Dades, així com qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar|deixar el seu consentiment a fi que aquesta societat procedeixi al tractament de les seves dades personals.


La totalitat dels continguts, elements, dissenys i aplicacions albergats en aquesta pàgina web, siguin quins siguin el seu format i característiques, i tots els Drets de Propietat Industrial i Intel•lectual inherents a l’esmentat lloc web, són titularitat de MOVELIA i estan protegits tant per la normativa de Propietat Industrial i Intel•lectual com per la resta de la legislació que pugui ser d’aplicació. El citat contingut, no podrà ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió, transformació ni de qualsevol altre procediment de difusió, que no hagi estat expressa i prèviament autoritzat. MOVELIA es reserva l’exercici de les accions judicials que li assisteixin davant d’aquells qui vulnerin els drets de la seva titularitat als quals s’ha fet referència.


Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, i la competència per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús li correspon als Jutjats i Tribunals de Madrid

MOVELIA TECNOLOGIES, S.L., en virtut de l'exposat a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i tal com al principi de transparència de la nostra companyia informa els usuaris de la seva pàgina web:
Denominació Social: MOVELIA TECNOLOGÍAS, S.L.
Domicili social: Calle Orense, 20, 1º, Oficina 13B, 28020, Madrid.
Direcció de contacte:Calle Orense, 20, 1º, Oficina 13B, 28020, Madrid.
C.I.F. B83038539.
Dades d'Inscripció en el Registre Mercantil: inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, al Tom 16.668, Llibre 0, Foli 132, Secció 8, Full M-284410.
Direcció electrònica: info@movelia.es.
Tfno. de contacte: 902.33.55.332012 (c) Movelia Tecnologías, S.L. | Calle Santa Leonor, 65 (Avalon parque empresarial, Edificio A) 28037 Madrid | Teléfono: 902 64 64 28 | info@movelia.es | C.I.F: B-83038539